top of page
cimco-edit-icon.png

CIMCO Edit 2020
NC Program Editor
THE EDITOR-OF-CHOICE FOR CNC PROGRAMMERS

The Professional CNC Program Editor

CIMCO Edit 8 จัดเตรียมชุดเครื่องมือในการทำงานที่จำเป็นในการเขียนแก้ไข   เพื่อความสนองความต้องการของการเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย CIMCO Edit ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาด ของไฟล์ข้อมูลโปรแกรม และจัดเตรียม CNC Code แบบเฉพาะให้เลือกใช้ ซึ่งสามารถทำงานกับเลขบรรทัด,ลำดับตัวอักษร,การจัดการเพื่อการค้นหาระยะของค่า XYZ, ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ (Math), การหมุน (Rotate), การสะท้อน (Mirror), การชดเชย (Tool compensation) และการเคลื่อนที่ (Translate)

NC-Assistant ด้วย NC-Assistant
ช่วยให้สามารถทำการแก้ไข้ NC code ได้เร็วขึ้นและง่ายกว่าที่เคย เช่น การค้นหา ณ ตำแหน่งใดที่มีหรัส M หรือ G นั้น NC-Assistant จะตรวจสอบเพื่อช่วย ระบุรหัสที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่ใช้งานด้วยการแสดงเครื่องมือ การติดต่อแบบทันที่ทันใด (Inter-active interface) ที่เกี่ยวข้องกับ CNC Code นั้น CIMCO Edit ครบด้วยฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ผู้ใช้งานต้องการจากการแก้ไขที่ ทำงานง่ายด้วยวิธีการลากและวางในการแก้ไข ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานโปรแกรม ที่ดีที่สุดจากหน้าต่างหลายบาน (Tabbed layout) ที่ทำให้คล่องตัวในการทำงานจากเมนู แบบไดนามิก CIMCO Edit พร้อมด้วยเครื่องเมือที่เต็มประสิทธิภาพ จากเครื่องมือที่ เพิ่มขึ้นในการเปรียบเทียบไฟล์, การแสดงผลที่ดีขึ้นของGraphical Backplotter และ เครื่องมือใหม่ๆในการตรวจสอบโปรแกรม CNC (NC-Assistant) NC-Assistant จะช่วยทำการปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการอัตโนมัติจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ เครื่องมือใน NC-Assistant ช่วยทำให้ผู้ใช้ทำงานรวดเร็วในการป้้อนหรือแก้ไข้ชุดคำสั่งที่มีความซับซ้อนในการดำเนินการ CIMCO Edit 8 รวบรวมคำสั่งโปรแกรมที่มีการใช้ งานประจำและชุดคำสั่งเฉพาะที่ใช้ในการสั่งงานเช่นชุดคำสั่ง Start, Program stop และTool changeเป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกหรือสร้างชุดคำสั้งต่างๆไว้ใช้เอง ได้ตามความต้องการ

Graphical Backplotter3D Mill / 2D Lathe Backplotter

รองรับการทำงานโปรแกรม CNC แบบ 3-axis Mill และ 2-axis Lathe ด้วยกระบวนการแบบที่ละขั้นตอนหรือแบบต่อเนื่องไปเดินหน้าและ ถอยหลังในการ Plotting เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรม CNC การแสดงผลก็จะปรับเปลี่ยนตาม อัตโนมัติในการ Plot การวิเคราะห์ผลการ Plot รองรับ Dynamic Zoom, Pan, Rotate และคำสั่งของการวัด (Measuring) CIMCO Edit 8 รองรับการทำงานการแสดงผลแบบ Solid visualization จากNC Codeพร้อมด้วยการตรวจสอบที่จำเป็น.

CNC Communications (Professional)

ครบครันด้วยเครื่องมือDNC เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเครื่อง CNC ที่ สามารถรองรับความหลากหลายของ CNC Controls ด้วย RS-232 จากตัวเลือกที่มี DNC ผู้ใช้งานสามารถเลือกส่ง-รับโปรแกรม CNC ไปยังเครื่อง CNC ได้หลายเครื่องพร้อม กันด้วย CIMCO Edit 8

cimco-edit-simulation.png
cimco-edit.png
cimco-cnc-calc-constant-cut-2.png
cimco-edit-communication.png
bottom of page