• Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

Neramitvast Co. Ltd

51/232 Rungkit Grand Vista Village, Hathairat Rd., Min Buri

E-mail : sales@neramitvast.com  www.neramitvast.com
Tel  : +66 (0)  2011 7288
Fax  : +66 (0)  059 9948 

กรุณาลงทะเบียนก่อน Download โปรแกรม CIMCO
You need your own unique login to access the download area
 
CIMCO Request download

ส่วนบริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่น CIMCO ปัจจุบัน 

บริการลูกค้าที่ต้องการใช้โปรแกรม CIMCO รุ่นปัจจุบัน

โดยท่านต้องมีอายุสัญญาเวลาอยู่ในช่องของการบำรุงรักษา (Maintenance Period) ก่อน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จากเมนู Help / About ของโปรแกรม CIMCO หากท่านสนใจต่ออายุเพื่อใช้รุ่นปัจุบันกรุณาติดต่อเรา 

บริการแก่ผู้สนใจทดลองการใช้งานโปรแกรม

สำหรับผู้สนใจทดลองใช้งานโปรแกรมซึ่งจะมีระยะเวลาการทดลอง 30 วัน